Ordoñez Wenzke
E
S

UBICACIÓN
Colegiales, ARG

 

DUMONT + OrdoñezWenzke
 

 

COLABORADORES

 

Sofía Tavares Indart
Melisa Alaminos Fenoglio

WORK IN PROGRESS / ZAPIOLA 960 / 900m2 - 2022

UBICACIÓN
Colegiales, ARG

 

DUMONT + OrdoñezWenzke
 

 

COLABORADORES

 

Sofía Tavares Indart
Melisa Alaminos Fenoglio

Prev PROYECTOS Sig
ITEM
WORK IN PROGRESS / ZAPIOLA 960 / 900m2 - 2022
WORK IN PROGRESS / SEGUÍ / 60m2
E
N